Ogólne informacje o Internacie

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, ściśle związaną ze szkołą zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom zamiejscowym. Od września 2002 roku jest jedynym Internatem w naszym mieście. Mieszkańcami naszego internatu są nie tylko uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ale również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Liceum Ogólnokształcącego oraz uczestnicy kursu I stopnia, II stopnia i III stopnia z różnych szkół województwa Warmińsko-Mazurskiego. Internat mieści się w budynku nr 15, zajmując I i II piętro.

Opieka i wychowanie


W naszym Internacie główny nacisk kładziemy na:
 • akceptację młodzieży zamieszkałej w internacie do nowego środowiska
 • rozwijanie samorządności, samodzielności, odpowiedzialności
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i frekwencji
 • ciągła współpraca z rodzicami, szkołą oraz najbliższym środowiskiem
 • zapewnienie młodzieży właściwych warunków do rozwoju psychicznego, fizycznego oraz poczucia bezpieczeństwa
 • eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania oraz ochrona młodzieży przed skutkami demoralizacji
 • wdrażanie i kształtowanie nawyków higieny, ładu i porządku oraz dbałość o zdrowie wychowanków
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego, kreowanie zdrowego stylu życia
 • wyrabianie u wychowanków umiejętności komunikowania się, samooceny i kultury osobistej w życiu codziennym
 • kształtowanie wśród młodzieży poczucia własnej godności, szacunku dla innych i tolerancji
 • umiejętność wykorzystania czasu wolnego
 • wyrabianie nawyków poszanowania mienia społecznego oraz prawidłowego stosunku do pracy
 • orientacja zawodowa
 • zapobieganie agresji i przemocy
 • finansowa pomoc wychowankom Internatu z rodzin najuboższych
 • dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
  • mgr Roman Godlewski; kierownik Iternatu
  • mgr Paweł Chilczuk; wychowawca I grupy; chłopcy
  • mgr Izabella Nachiło; wychowawczyni II grupy; dziewczęta

Opłata za Internat

Przewodniczący
Rada Internatu
Zasępca przewodniczącegoCzas wolny młodzieży -
zajęcia pozalekcyjne

 • zajęcia sportowe w hali w godzinach 19:30 21:00 - od poniedziałku do czwartku
 • zajęcia w siłowni - poniedziałek; wtorek; czwartek: godzina 19:30 21:00
 • zajęcia strzeleckie z broni pneumatycznej i KBKS; środa 15:00 - 17:00
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • zajęcia pozalekcyjne i praca w kółkach zainteresowań; Młodzieżowy Dom Kultury i Bartoszycki Dom Kultury


-->